Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu

Wstęp

Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Mielcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dworzec.mks-mielec.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej która może mieć wpływ na kwestie dostępności cyfrowej: 2018-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak możliwości kontrastowego wyświetlenia stron.

Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o. o. deklaruje dołożenie starań, aby zamieszczane na stronie materiały i funkcjonalności spełniały wytyczne związane z dostępnością.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji: 2024-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Informacja o ułatwieniach dla użytkowników:

 • Możliwa zmiana rozmiaru strony. Przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy: [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok.
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 17-5837733 w.30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o. o. obsługuje klientów w następujących lokalizacjach: Budynek główny przy ul. Moniuszki 12 w Mielcu

 1. Przed budynkiem wydzielono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 2. Budynek posiada możliwość wjazdu dla wózków inwalidzkich na poziomie parteru.
 3. Na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 4. Na parterze budynku można (bezpośrednio) załatwić wszystkie sprawy z zakresu obsługi klienta korzystając z osoby wyznaczonej do udzielenia pomocy.
 5. Budynek nie posiada windy.
 6. Do budynku mogą wejść osoby z psem asystującym. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Lokal przy ul. Rynek 6 (Punkt Obsługi Klienta)

 1. Przed lokalem na terenie Rynku Starego Miasta wydzielone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 2. Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą załatwić sprawy z zakresu obsługi klienta w Punkcie zlokalizowanym na "Dworcu Przesiadkowym" przy ul. Jagiellończyka 7 w Mielcu.
 3. W lokalu zainstalowane urządzenie głośnomówiące.
 4. Lokal nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich.
 5. Do lokalu mogą wejść osoby z psem asystującym. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Budynek dworca przesiadkowego przy ul. Jagiellończyka 7

 1. Na terenie dworca wydzielone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 2. Budynek posiada możliwość wjazdu dla wózków inwalidzkich (poziom terenu).
 3. W budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 4. Wykonane są obniżenia dla zjazdu wózków inwalidzkich w obrębie przejść dla pieszych.
 5. W okienkach informacji i Punktu Obsługi Klienta zainstalowane są urządzenia głośnomówiące.
 6. Do budynku mogą wejść osoby z psem asystującym. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

 

Informacja dodatkowa:
W budynkach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Aplikacje mobilne

Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o. o. nie udostępnia aplikacji mobilnych.