Warunki i zasady korzystania z dworca przesiadkowego
I. Postanowienia ogólne
 1. Dworzec przesiadkowy jest przeznaczony do odprawy i obsługi pasażerów korzystających z usług przewozowych operatorów i przewoźników.
 2. Dworzec jest udostępniany wszystkim przedsiębiorcom realizującym publiczny transport zbiorowy w sposób niedyskryminujący, na zasadach obowiązujących w niniejszym załączniku.
II. Infrastruktura dworca przesiadkowego
 1. Elementami składowymi dworca przesiadkowego są, w szczególności:
  1. budynek dworcowy wraz punktem sprzedaży biletów oraz punktem informacji dla podróżnych;
  2. 13 zadaszonych stanowisk odjazdowych;
  3. stanowisko dla wysiadających;
  4. wyznaczone miejsca postojowe;
  5. przystanek komunikacji miejskiej wraz z wiatą;
  6. pomieszczenia administracyjno – biurowe;
  7. pomieszczenie socjalne dla kierowców.
 2. Sposób organizacji ruchu pojazdów i pieszych na terenie dworca przesiadkowego określa oznakowanie pionowe i poziome. W razie konieczności kierować ruchem może upoważniony pracownik dworca
III. Czas pracy dworca
 1. Pomieszczenia w budynku dworcowym dostępne są w godzinach od 6.00 do 22.00.
 2. Stanowiska odjazdowe oraz stanowisko dla wysiadających, udostępnione są dla uprawnionych operatorów i przewoźników przez 24 godziny.
IV. Zasady korzystania z dworca
 1. Warunkiem korzystania z dworca przez operatorów i przewoźników jest uzyskanie od właściciela potwierdzenia uzgodnienia zasad korzystania z obiektu dworcowego.
 2. Dworzec udostępniany jest operatorom i przewoźnikom wyłącznie w celu obsługi pasażerów.
 3. Operatorom i przewoźnikom przysługuje prawo do korzystania z wyznaczonego stanowiska odjazdowego przez czas nie dłuższy niż 10 minut przed zgodnym z rozkładem jazdy czasem odjazdu, w celu dokonania czynności odprawy pasażerów.
 4. Operatorom i przewoźnikom przysługuje prawo do zatrzymania się na stanowisku dla wysiadających na czas niezbędny do bezpiecznego opuszczenia pojazdu przez pasażerów, jednakże nie dłuższy niż 15 minut.
 5. Operatorzy i przewoźnicy mogą korzystać z odpowiednio oznakowanych miejsc postojowych, maksymalnie przez 1 godzinę przed zgodnym z rozkładem jazdy czasem odjazdu, w miarę ich dostępności.
 6. Korzystanie z dworca przez operatorów i przewoźników powinno się odbywać w sposób nieutrudniający ruchu innym użytkownikom dworca oraz w sposób nie powodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu.
 7. Zabrania się zabierania i wysadzania pasażerów poza wyznaczonymi stanowiskami.
 8. Zabrania się zajmowania stanowiska odjazdowego przez więcej niż jeden pojazd.
 9. Zabrania się zanieczyszczania terenu dworca przesiadkowego, w szczególności płynami eksploatacyjnymi pojazdów. Dziennik Urzedowy Województwa Podkarpackiego – 3 – Poz. 2953
 10. Operatorzy i przewoźnicy mogą zostać zobowiązani przez właściciela do korzystania z urządzeń elektronicznych, rejestrujących wjazd, wyjazd oraz czas pobytu pojazdu na terenie dworca przesiadkowego.
 11. Ruch pojazdów na terenie dworca przesiadkowego może być rejestrowany za pomocą systemu monitoringu.
 12. Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do bieżącego informowania właściciela o wszelkich zmianach w obowiązującym rozkładzie jazdy (np. odwołanie kursu, znaczące opóźnienie, itp.).
 13. Właściciel umieszcza informacje dotyczące rozkładów jazdy operatorów i przewoźników w swoich systemach informacyjnych.
V. Postanowienia porządkowe
 1. Na terenie dworca przesiadkowego obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, za wyjątkiem oznakowanych miejsc, specjalnie do tego celu przeznaczonych.
 2. Na terenie dworca przesiadkowego zabrania się:
  1. żebrania;
  2. przebywania w celach noclegowych;
  3. używania otwartego ognia;
  4. zanieczyszczania terenu dworca;
  5. spożywania alkoholu oraz używania środków odurzających;
  6. karmienia ptaków;
  7. pozostawiania zwierząt bez dozoru oraz wprowadzania psów bez kagańca i smyczy oraz bez aktualnego świadectwa szczepienia;
  8. wnoszenia broni oraz innych narzędzi i materiałów niebezpiecznych – za wyjątkiem funkcjonariuszy służb upoważnionych do tego odrębnymi przepisami;
  9. zakłócania porządku publicznego;
  10. wykorzystywania miejsc do siedzenia zainstalowanych na terenie dworca do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem;
  11. prowadzenia działalności akwizycyjnej, w szczególności polegającej na nakłanianiu podróżnych do korzystania z usług określonych firm przewozowych;
  12. samowolnego zamieszczania wszelkich informacji i reklam.
 3. Na terenie dworca przesiadkowego dopuszczalne jest prowadzenie działalności handlowej, usługowej oraz reklamowej wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela, na podstawie zawartej odrębnie umowy. Dziennik Urzedowy Województwa Podkarpackiego – 4 – Poz. 2953

pdf Warunki korzystania z dworca przesiadkowego